Renovering

Skall du renovera din lägenhet så är det viktigt att du följer de regler och föreskrifter som föreningen ställt upp och antagit vid årsstämma.

Styrelsen vill ha kännedom om vilka renoveringar och ombyggnader som pågår i fastigheten. Därför ska du alltid anmäla ditt projekt till styrelsen oavsett vad det gäller. Anmälan görs via mail eller i föreningens brevlåda i C-porten senast 3 veckor före byggstart.

Allmänt

Eftersom huset är lyhört och ljud lätt sprider sig är det viktigt att grannarna informeras om arbeten som kan medföra störning. Informera om längd och när speciellt störande aktiviteter ska genomföras.

”Ljudliga ombyggnadsaktiviteter får INTE utföras mellan 19.00 – 08.00 på vardagar och mellan 19.00 – 10.00 på helger”.

Bostadsrättshavaren ska se till att allt byggavfall inte blir stående på gatan utan forslas bort helst redan samma dag de ställs ut.

Omfattar ombyggnaden:
– Värme-, vatten- och avloppsledningar
– El-installationer, ändringar och nyinstallationer av fasta ledningar
– Planändringar av lägenhetens rum, tex demontering eller håltagning i väggar.
Så gäller:
1. Ansökan skall skickas till styrelsen tre veckor före arbetets start för godkännande av planerad ombyggnad/renovering.
2. I ansökan skall redovisas för vad som skall byggas om, tillvägagångsätt, utvalda auktoriserade entreprenörer för arbetet, ritningar och eventuella beräkningar. Vid planändring skall konstruktionsberäkningar göras för håltagning i vägg alternativt demontering av vägg.
3. Inga arbeten får påbörjas före skriftligt godkännande erhållits från styrelsen.

Ansökningsblankett finns HÄR

Speciella regler/rutiner för nedan angivna ombyggnadsarbeten:
1. Rörarbeten: arbetet skall utföras av auktoriserad firma med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Luckor som ger tillgång till rör för vatten, avlopp och ventilation får inte byggas in så att åtkomst förhindras.

2. Ytskikt: vid badrumsrenovering/våtutrymmen skall ytskiktet (fuktspärren) utföras av
auktoriserad firma. Detta är ett försäkringskrav.
3. El-arbeten: arbetet skall utföras av auktoriserad firma med samtliga för arbetet
erforderliga behörigheter.
4. Bygg: arbetet skall utföras av auktoriserad firma med samtliga för arbetet erforderliga
behörigheter.

5. Golv: Vid byte av golv ska platon-mattan närmast betongen ligga kvar så att funktionen upprätthålls. Golvlister med ventilationsuttag till alla ytterväggar.

Bostadsrättshavaren står själv ansvarig för de kostnader/investeringar som föreningen enligt
lagar och förordningar kan åläggas jämte eventuella kostnader för anlitandet av föreningens
tekniske förvaltare och besiktningsmän om dessa kostnader direkt har samband med
bostadsrättshavarens utförda renoverings-/ombyggnadsarbeten.

Bostadsrättshavaren ska följa de ordningsregler som är antagna vid årsmötet och lyder:

Bostadsrättshavaren ska vid ansökan till styrelsen bifoga en tidplan för ombyggnaden samt
informera sina grannar.
Efter renoveringsarbeten skall besiktning vid behov, kunna genomföras av
bostadsrättsföreningens och besiktningskostnaden skall då erläggas av bostadsrättsinnehavaren.

Luckor som ger tillgång till rör för vatten, avlopp och ventilation får inte byggas in så att åtkomst förhindras.

I fastigheten Kvadraten 35 så innehåller alla lägenheter ventilerade golv. Det är viktigt om man tänker byta sitt golv att man ser till att funktionen upprätthålls genom att använda golvlister med ventilationsuttag.