Trivselregler

Medlemmarnas ansvar i föreningen
Alla vi medlemmar i borstadsrättsföreningen Kvadraten 35 äger gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut som påverkar vårt boende. Alla i föreningen måste ta sitt ansvar för respektive lägenhet, huset i sin helhet samt gården.

Som medlem i föreningen betalar du en avgift varje månad.
Föreningen har inget vinstintresse, medlemmarnas avgifter skall täcka utgifter för föreningens kostnader. Lägre kostnader för föreningen medför lägre månadsavgifter.

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar reglerar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, styrelsens agerande, rutiner vid överlåtelser mm.

Ordningsregler A-Ö

Avfall
Som avfall räknas hushållssopor.
Hushållssopor är tex matrester, blöjor,kaffefilter, hushållspapper. När du slänger sopor i soprummet: se till att det blir jämn fördelning i sopkärlen. Övriga sopor lämnas på sopstationer.

Balkong/uteplats
På din balkong/uteplats får du inte grilla, inte heller sätta upp parabol. Montering av eventuella blomlåder skall ske på insidan av balkongräcket. Tänk på att inte skaka mattor från balkong och fönster. Om du röker på din balkong , ta hänsyn till dina grannar och se till att ta hand om fimparna.

Brand, brandvarnare
Om brand skulle utbryta, ring 112
I varje lägenhet skall det finnas en brandvarnare monterad. Antalet brandvarnare beror på hur stor din lägenhet är. Du har själv ansvar för att brandvarnaren fungerar som den skall.
Följ skötselanvisningarna som medföljde brandvarnaren. Brandvarnarna tillhör fastigheten och får inte monteras ner.

Bredband
Via telefonjacket kan du ansluta dig till valfri internetleverantör som levererar ADSL.
Via LAN kontakten kan du ansluta dig till Bredbandsbolagets tjänster för internet, tv och telefoni.
Via TV uttaget kan du ansluta dig till ComHem för internet, tv och telefoni.

Cyklar och barnvagnar
Cykel- och barnvagnsparkering finns i entregången, till vänster. Ställ cyklar till vänster och barnvagnar till höger.
Förrådet är till för de cyklar som är märkta med namn och de som regelmässigt används av de boende i huset. På gården får cyklar endast parkeras inom markerat område; när de står i gången är de en olycksrisk. Cyklar får heller ej ställas i trappuppgångar.
Cyklar kan långtidsförvaras i ett förråd innanför övre garaget. Inför förvaringen skall cyklarna låsas och vara märkta med namn och lägenhetsnummer. Datum för inlämning av cyklar till långtidsförvaring utannonseras av styrelsen på hemsidan, men det brukar ske i samband med vår/höststädning.

Djur
Rasta inte eller släpp husdjur lösa på gården eller i trapphuset.
Mata inte fågrlarna på gården då de skräpar ner, vilket i sin tur kan locka till sig råttor.
Tänker du skaffa ett ”ovanligt ” husdjur bör du kontakta styrelsen.

Energi
Hurshållsel ingår inte i avgifterna till föreningen. Glöm inte att anmäla abonnemang hos elleverantör vid in- och utflyttning. I de almänna utrummen i vårt hus – källare, trapphus, tvättstuga mm, är vi alla med och betalar genom våra avgifter. Där kan vi alla hjälpas åt för att hålla nere kostnaden.

Felanmälan
Se menyn för felanmälan på vår hemsida.

Fest
Att ställa till med fest är alltid trevligt Glöm dock inte att meddela dina grannar, det är alltid lättare att acceptera när man vet om det i förväg. OCH – även om det är trevligt med fest – visa hänsyn för dina grannar!
Tänk också på att du har ansvar för dina gästers förehavanden i fastigheten.
Det är inte tilltåtet att ställa upp dörrar till huset utan att inpassagen bevakas.

Förslag
Styrelsen tar gärna emot förslag på idéer från de boende! Förslag/synpunkter angående bostadsrättsföreningen kan läggas i föreningens brevlåda, uppgång C, eller skickas via mail till styrelsen@kvadraten35.se

Försäkring
Se till att du har tecknat en bra hemförsäkring, kompletterad med bostadsrättsförsäkring, som täcker förluster vid tex brand, vattenskada och inbrott.

Förverkan
Under särskillda omständingheter kan nyttjanderätten till din bostadsrätt förverkas
Detta kan tex ske:
– Om avgiften till föreningen ej erläggs
– Om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd
– Om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostads
– Om bostadsrätten vanvårdas
– Om ohyra sprids genom vårdslöshet
– Om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning
– Om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt
– Om innehavaren, i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem.

Garage
I fastigeten finns ett garage som nås från Blekingegatan. Där finns plats för 44 bilar och 4 motorcyklar. Frågor om uthyrning besvaras av styrelsen. Någon gästparkering finns inte. Förvaring av annat än bilar är inte tillåtet i garaget. Se till att stänga och låsa ordentligt efter dig. Viktigt att se till att ingen smiter in efter dig vid in/utpassage. Iakttas inte dessa regler kan avtalet om parkeringsplatsen bli uppsagd. Var uppmärksam på främmande personer.
Under våren 2009 renoverades garaget.

Grannar
Ta hänsyn till dina grannar. Det kan vara ganska lyhört mellan lägenheterna.
Ljudliga ombyggnadsaktiviteter får inte utföras mellan 19.00-08.00 på vardagar och mellan 19.00-10.00 på helger. Spela instrument eller andra ”ljudliga” aktiviteter bör du intet utföra mellan 21.00-08.00.

Gården
Tänk på att det bor människor från flera generationer i huset, ta hänsyn till varandra.
På gården finns både möjlighet till lek och avkoppling. Under sommarhalvåret finns buskar och blommor som gör vår gård till en grönskande oas.
Vi har gemensamma dagar under vår och höst för att göra gården så trivsam som möjligt.
Släng inte skräp eller fimpar på marken utan hjälp till att hålla snyggt och rent. Mopeder och motorcyklar får inte köras in och parkeras på gården. Bollspel, åka skateboard mm är inte tillåtet i entréporten.

Hissar
Om något fel uppstår i hissen, kontaktar du i första hand Janne Rockström 070 8840904 . Aktuell kontaktinformation finns i hissen.
Till källarplanet kommer du med hissar från uppgångarna A,B,C och E med hjälp av nyckel.

Julgranar
Det är inte tillåtet att slänga sin gran på gården, utan dessa skall endera tas till soptippen eller till kommunen utsedda uppsamlingsplatser för granar. Närmaste brukar finnas vid Medborgarplatsen. Ta själv hand om det du skräpar ner i trapphus och gårdsgångar.

Kabel-TV
Huset är anslutet till ComHem via TV-uttaget och Bredbandsbolaget via LAN uttaget.
Det är inte tillåtet att sätta upp egen parabolantenn eller utomhusantenn.

Källarförråd
Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Du får själv se till att du har ett hänglås på förrådsdörren. Även om förråden inte används så skall det vara låst. Se till att inte placera några saker i källargångarna. Isamband med våra städdagar vår- och höst, då vi gör fint på gården skall också källargångarna städas.

Månadsavgiften
Skall betalas i förskott, senast sista vardagen före betalningsperiondens början.

Portkod/porttelefon
En gällande portkod finns för samtliga portar. Kontakta styrelsen för att få veta koden. Vid kodbyte så går information ut till samtliga boenden via brevinkastet.
För besökare som inte har portkoden finns en tavla vid huvudporten med namn och nummer man kan ringa för att få kontakt med hyresgästen.

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i trapphus, källare, hiss, garage och tvättstuga. Undvik att slänga skräp, fimpar och snuspåsar på gården, tänk på att den är lekplats för barn.

Samlingslokal
Det finns en gemensam samlingslokal i källarplanet, uppgång B. Denna kan utnyttjas av boende i huset. För lokalen gäller särskilda regler som finns uppsatta i lokalen.
Vem som är ansvarig för lokalen finns anslaget i porten.

Skadedjur
Om du upptäcker ohyra i din lägenhet eller ditt förråd är du skyldigt att anmäla detta till fastighetsskötaren. Du ska också kontakta Anticimex. Telefonnummer finns anslaget i porten.

Stadgar

Läs dem noga, de innehåller viktig information för dig som är medlem i bostadsrättsföreningen. Där finns reglerna som gäller för föreningen och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas. Nya stadgar antogs 09-05-17

Styrelsen
Styrelsens ledarmöten  finns anslaget i porten. Styrelsen kan även nås via styrelsen@kvadraten35.se eller brevlådan i C-porten.

Städning
CleanLab Städservice sköter städningen i våra allmänna utrymmen. Städning sker en gång i veckan i trapphusen, på tisdagar eller onsdagar. Synpunkter på städningen kan lämnas till styrelsen .
Du kan hjälpa till med att hålla snyggt under veckan genom att plocka upp papper och annat skräp som ”råkat” hamna i trapphus eller på gården.

Säkerhet
Om du upptäcker objudna gäster i fastigheten, ring polisen. När du passerar genom port och ytterdörrar, se till att de går i lås efter dig, så inga obehöriga kommer in. Ur brand- och stöldsynpunkt skall fastighetens samtliga dörrar hållas stängda och låsta. Tala i första hand om för din granne när du åker bort. Är du borta en längre tid är det också bra om styrelsen är informerad hur du kan kontaktas. Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i din lägenhet när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som bostadsrättsföreningen svarar för.
Om du har säkerhetsgrind i din lägenhet, lås inte denna på natten – av brandsäkerhetsskäl.

Tvättstugan
I fastigheten finns en tvättstuga, som ligger i källaren i uppgång 27B. Till varje lägenhet hör en cylinder till bokningstavlan i tvättstugan uppmärkt med lägenhetsnummer. Bokat tid som inte påbörjats inom 30 minuter, anses som förverkad och kan övertas av annan hyresgäst.
Efter varje avslutat tvättpass skall maskiner och golv rengöras ordentligt. Filter i torktumlare och torkskåp skall rengöras efter varje torktillfälle.
Övriga regler och anvisningar finns uppsatta i tvättstugan.

Underhåll av lägenheten
I din lägenhet bestämmer du själv vilka renoveringar eller underhåll som behöver göras. Har du planer på väsentliga förändringar, t.ex. större renoveringar av kök och badrum, rivning av vägg, ska du beakta vad som står i stadgarna och du måste inhämta styrelsens tillstånd.
För övrigt se separat information om ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavare.

Vatten
Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen och tidigt på morgonen. Gäller också användandet av tvättmaskin.
Tänk också på att spara på vattnet. Detta är numera en gemensam kostnad.
Det är förbjudet att koppla in diskmaskin och tvättmaskin direkt på varmvattenledningen.

Ventilation
Torka av ventilerna och diska eventuella galler med jämna mellanrum. Du får inte täcka över ventilerna, då övriga hyresgäster kan få förändrad ventilation. I golvsocklarna finns öppningar för ventilation av golvet. Dessa får inte täckas över och bör rengöras regelbundet, lämpligen i samband med dammsugning.
Obs. Det är förbjudet att installera spisfläkt eftersom det påverkar ventilationssystemet.

Värme
Fastigheten är ansluten till ett fjärrvärmesystem. Lägenheterna värms upp på traditionellt sätt med radiatorer. På varje radiator finns en termostat som automatiskt ser till att rumstemperaturen är minst 20 grader. Tänk på att möblera så att värmen får fritt spelrum vid radiatorn.

Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls under våren och personlig kallelse skickas ut. I kallelsen anges sista dag för inlämning av motioner. På mötet väljs bl a styrelse och revisorer.
Alla medlemmar har motionsrätt. Årsstämman är beslutande organ för dessa. Endast till årsstämman inlämnade motioner kan behandlas. Till varje bostadsrätt hör en röst. Finns det mer än en ägare av bostadsrätten kan man en gemensam röst.

Överlåtelse
När du säljer din bostadsrätt ska styrelsen avgöra om köparen kan godkännas som medlem i Brf. Kvadraten 35. Styrelsen har rätt att neka juridiska personer medlemskap (t. ex. aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening). Styrelsen ska också underrättas utifall bostadsrätten är pantsatt.